You are currently viewing ירושה על פי צוואה – דרך המלך

ירושה על פי צוואה – דרך המלך

כאשר אדם הולך לבית עולמו הוא בדרך כלל משאיר אחריו עיזבון שהוא כלל נכסיו של המנוח הכוללים רכוש, נכסים זכויות וחובות. במאמר זה נתמקד באפשרות כי המנוח בחר לערוך צוואה ונביא מידע על התהליך, היתרונות והשלבים השונים שלו. עריכת צוואה היא האופן הכי בטוח כדי לשלוט באופן מדוייק על חלוקת עיזבונכם לאחר מותכם, באופן בו ישקף את רצונכם ויהיה מקובל על בני משפחתכם והזוכים האחרים בצוואה, ככל שקיימים.

חוק הירושה, תשכ”ה – 1965 – פרק שלישי: ירושה על פי צוואה. עריכת צוואה היא דרך מועדפת ומוערכת להעביר את הנכסים ליורשים, בהנחה ולמצווה רצון לחלק את רכושו באופן שונה מאשר המפורט בחוק הירושה. היתרונות של הצוואה הם רבים וכוללים את האפשרות להבטיח חלוקה הוגנת של הנכסים, תכנון מסים נכון והקטנת המס הנדרש.

אמנם יכול שיקומו לצוואה מתנגדים, אבל צוואה מסודרת הערוכה על פי חוק שאינה מורכבות ואינה ניתנות לפרשנות, יכולה לקבוע מי יהיו הזוכים באופן מוחלט וברור.

צורות הצוואה

צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל־פה.

ירושה על פי צוואה, היא תהליך שבו המנוח מציין בצוואתו מי יזכה בעיזבונו לאחר מותו, ומה חלקו בעיזבון. זו דרך נפוצה ומקובלת ביותר להעביר את הנכסים, והיא מאפשרת למנוח ובהמשך גם לקרוביו לשלוט בזהות מי שיזכה ברכוש שלו. כדי שהצוואה תהיה חוקית ותתקבל על ידי בית המשפט, יש לעמוד בתנאים מסוימים בעריכתה. במקרה של ירושה על פי צוואה, יש לפעול בהתאם להוראות חוק הירושה  ומומלץ לערוך אותה בעזרת עורך דין המומחה בתחום.

היתרונות של ירושה על פי צוואה:

היתרונות של עריכת צוואה הם רבים ומשמעותיים. ראשית, בעזרת הצוואה ניתן להבטיח שהנכסים יועברו לזוכים הרצויים למנוח ושנבחרו על ידו, ולא לפי ההורשה על פי דין המוגדרת בחוק. כך, ניתן למנוע (לפחות בתקווה) מחלוקות וסכסוכים בין הזוכים, ולהבטיח שכל אדם יקבל את חלקו כפי שנקבע על ידי המנוח. יתרון נוסף הוא האפשרות להקטין את סכום המס שיש לשלם על הירושה, על ידי תכנון מסים נכון והעברת הנכסים בדרך מושכלת וחוקית.

שלבים בתהליך הירושה על פי צוואה:

בכדי לוודא כי רכושכם יחולק בדיוק לרצונכם החופשי, יש לערוך צוואה מפורט ומדויקת ברוח הוראות חוק הירושה. יש לוודא שהצוואה כתובה בצורה ברורה ומובנת, ושהיא עומדת בכל הדרישות החוקיות והמשפטיות ואינה נתונה לפרשנות. כדי להבטיח חוקיות ותקפות הצוואה, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בתחום, שיכול לייעץ ולסייע בכתיבתה למנוע פגמים בה, העלולים להביא לפסילתה המלאה או החלקית והחזרת הזוכים אל הליך ירושה על פי דין.

לאחר מות המנוח, יש להגיש את הצוואה בבקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות במשרד המשפטים, לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. בשלב הזה תבדוק תקינות הצוואה ויתבקש להוציא צו קיום צוואה. צו קיום הצוואה יתן תוקף לחלוקת הנכסים בהתאם להוראות הצוואה.

בסיום התהליך, יש להעביר את הנכסים לזוכים בהתאם לצו קיום הצוואה. יש לקחת בחשבון כי ייתכן ויהיו נדרשים תשלומי מסים או עמלות משפטיות. כדי להבטיח כי התהליך הרגיש והמורכב של חלוקת הירושה יעבור באופן חלק וכדי למנוע טעויות, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בתחום הירושה והצוואות.

מהאמור לעיל, עריכת צוואה היא דרך מועדפת ומוערכת להעביר את הנכסים ליורשים, בהנחה ולמצווה רצון לחלק את רכושו באופן שונה מאשר המפורט בחוק הירושה. היתרונות של הצוואה הם רבים וכוללים את האפשרות להבטיח חלוקה הוגנת של הנכסים, תכנון מסים נכון והקטנת המס הנדרש. תהליך הירושה על פי צוואה כולל שלבים חשובים והכרחיים, אשר לא ניתן לקצר כמו כתיבת הצוואה על פי החוק, הפקדתה ברשם הירושות (מומלץ, לא חובה), וזאת על ידי המצווה עצמו. לאחר מות המצווה יש להגיש בקשה לקיום צוואה והמשך פעולה על פי הוראותיה. זאת ככל שלא יקומו התנגדויות לה ואין צוואה אחרת שנכתבה אחריה בזמן.

על מנת להבטיח תהליך חלק ונאמן להוראות הצוואה וכדי למנוע טעויות, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום הירושה והצוואות.

 

חוק הירושה, תשכ”ה – 1965 – פרק שלישי: ירושה על פי צוואה

סימן א׳: צורת הצוואה

18.צורות הצוואה

צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל־פה.

19.צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

20.צוואה בעדים

צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

21.הפקדת צוואה [תיקון: תשנ״ה־2, תשנ״ח]

(א)

מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לעניני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לעניני ירושה.

(ב)

צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

(ג)

אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.

22.צוואה בפני רשות [תיקון: תשל״ו־3, תשנ״ה־2, תשנ״ח, תשע״ח]

(א)

צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל־פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ב)

דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג)

נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד)

במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

(ה)

צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו)

צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז)

לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.

23.צוואה בעל־פה [תיקון: תשנ״ה־2, תשנ״ח]

(א)

שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל־פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

(ב)

דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

(ג)

צוואה בעל־פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

24.פסלות עדים

קטין ומי שהוכרז פסול־דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה.

25.קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה [תיקון: תשמ״ה, תשס״ד, תשפ״ג]

(א)

התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22, או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

(ב)

בסעיף זה, ”מרכיבי היסוד בצוואה“ הם:

(1)

בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 – הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;

(2)

בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;

(3)

בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;

(4)

בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

———————————-

*אין באמור ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא ויש להיוועץ עם עורך דין בכל מהלך משפטי.

כל העושה שימוש בתוכן המאמר, עושה זאת על אחריותו בלבד ואין לאתר פוקוס משפטי או כותבי המאמרים כל אחריות מכל סוג שהוא על כך.

לפרטים נוספים ולייעוץ ראשוני חינם, ניתן ליצור קשר עם עו”ד ורד קמינסקי במייל:

office@veredka-law.co.il

אתר: https://veredka-law.co.il/