You are currently viewing הוראות שונות – גזור ושמור

הוראות שונות – גזור ושמור

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ”ד-1984, פרק ד’, קובע הוראות בעניין העברת סמכויות, תקנות סדרי דין, מינוי מומחה מטעם בית המשפט, ביצוע תקנות, שמירת חוקים ודיני מעבר, הכל כפי שמפורט בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ”ד-1984, (מאגר נבו) להלן:

 

פרק ד’: הוראות שונות

העברת סמכויות [ב/45]

107. (א) כל סמכות מינהלית וכל סמכות להתקין תקנות סדרי דין שהוענקו לזקן השופטים, נתונות לשר המשפטים.

(ב) כל סמכות שיפוטית שהוענקה לזקן השופטים נתונה לנשיא בית המשפט העליון ולמשנה לנשיא בית המשפט העליון.

תקנות סדרי דין [ב/46, ב/8(ד), ב/9(ד)]

108. (א) שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות סדרי דין את סדרי הדין והנוהג לפני בתי משפט, רשמים ולשכות הוצאה לפועל, במידה שלא נקבעו בחוק, ובהם –

(1) כל הנוגע לערעורים, לדיון נוסף ולמשפט חוזר לפי פרק ב’, לרבות סדרי הבקשות לדיון נוסף ולמשפט חוזר ומועדי הגשתן;

(2) הארכת מועדים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, אף אם נקבעו בחיקוק;

(תיקון מס’ 7) תשמ”ט-1989

(3) הטלת הוצאות משפט, הערכתן וקביעת תעריף לשכר טרחה של עורכי דין שבית משפט או רשם רשאי להקציב להם בעד פעולותיהם לפניו;

(תיקון מס’ 7) תשמ”ט-1989

(4) קביעת שיעורי התשלומים שרשאי בית משפט או רשם לחייב בהם בעל דין בהליך אזרחי עבור רישום פרוטוקול הדיון, בין ידנית ובין במכשיר הקלטה או באמצעים אחרים (להלן – התשלומים), לרבות –

(1) סוגי ההליכים בהם ניתן להטיל את התשלומים;

(2) דרכי גביית התשלומים;

(3) מועדי הטלתם של התשלומים, תוך מתן אפשרות להטילם לפני ההליך, במהלכו או עם סיומו וכן לשנות עם סיום ההליך החלטה שניתנה קודם לכן לענין זה;

(4) התחשבות ביכולתו הכספית של בעל הדין;

ת”ט תשמ”ט-1989

(5) קביעת אגרה מיוחדת שתיועד למימון רישום פרוטוקולים כאמור בפסקה (4), שתשולם על-ידי בעל דין בהליך אזרחי בדרך שתיקבע בתקנות.

(תיקון מס’ 7) תשמ”ט-1989

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5) טעונות אישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מינוי מומחה מטעם בית המשפט (תיקון מס’ 96) תשע”ט-2018

108א. (א) בתקנות לפי סעיף 108 רשאי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבקשת התובע, לשם מתן חוות דעת בכתב בעניין מצבו הרפואי של תובע בתביעה אזרחית בשל עבירת מין שהנתבע ביצע כלפיו והורשע בה.

(ב) מינה בית המשפט מומחה מטעמו בהתאם לתקנות לפי סעיף קטן (א), לא יהיה רשאי בעל דין להביא עדות נוספת של מומחה לעניין הנדון, אלא ברשות בית המשפט מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) בסעיף זה –

“עבירת מין” – עבירה המנויה בסימן ה’ בפרק י’ לחוק העונשין, התשל”ז-1977, למעט עבירה לפי סעיף 352 לחוק האמור;

“תביעה אזרחית” – תביעה אזרחית הנגררת להרשעה בפלילים כאמור בסעיף 77, או משפט אזרחי שהוגש בו כראיה פסק דין חלוט במשפט פלילי לפי סעיף 42א לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל”א-1971.

ביצוע ותקנות [ש/28 רישה ב/47 רישה ר/22 רישה ת/10]

109. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

שמירת חוקים [ב/49]

110. חוק זה אינו גורע מכל חוק אחר –

(1) הדן בבתי משפט אחרים או בבתי דין אחרים;

(2) המוציא ענינים מסויימים מסמכותם של בתי המשפט שחוק זה דן בהם, או מוסר לסמכותם ענינים נוספים;

(3) הקובע לבית משפט הרכב מסויים או סדרי דין מסויימים לדיון בענינים מסויימים;

(4) השולל זכות ערעור או מתנה לה תנאים.

הוראות מעבר [ש/27(א), ר/50(ג)]

111. (א) מי שכיהן כשופט ערב תחילתו של חוק השופטים, תשי”ג-1953, רואים אותו כאילו נתמנה על פי חוק זה.

(ב) רשם שכיהן ערב תחילתו של חוק בתי המשפט, תשי”ז-1957, רואים אותו כאילו נתמנה על פי חוק זה.

תוספת ראשונה

(סעיף 37)

(תיקון מס’ 9) תש”ן-1989

חלק א’

(תיקון מס’ 6ב) תשמ”ח-1988 (תיקון מס’ 12) תשנ”א-1991 (תיקון מס’ 19) תשנ”ה-1995 (תיקון מס’ 48) תשס”ח-2008 (תיקון מס’ 60) תש”ע-2010 (תיקון מס’ 79) תשע”ה-2015 (תיקון מס’ 94) תשע”ח-2018 (תיקון מס’ 97) תשע”ט-2019

1. עבירות לפי הסעיפים הבאים של חוק העונשין, תשל”ז-1977:

100; 102; 106; 108; 111 למעט בנסיבות שבהן העונש הוא מאסר עולם; 112; 114; 115; 144; 144ו; 157; 165; 169; 203; 214(ב2); 245 ו-246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א; 259(1); 290; 301ב(ג); 301ג; 302; 327; 329; 330 עד 332א; 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335; 336; 348(ב); 369 עד 375; 376ב; 377א(א)(5); 390; 402 עד 404; 406 ו-407 בנסיבות המתוארות בסעיף 408; 413יא; 448; 450; 454; 456.

(תיקון מס’ 60) תש”ע-2010

2. עבירה לפי סעיף 117(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ”ט-1969.

תיקון מס’ 60) תש”ע-2010

3. עבירה לפי סעיף 89 לחוק הדואר, התשמ”ו-1986.

4. עבירות לפי סעיף 209 לפקודת המכס.

(תיקון מס’ 8) תשמ”ט-1989

5. עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג-1973.

(תיקון מס’ 34) תשס”ג-2003

6. עבירה לפי סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג-2003.

(תיקון מס’ 35) תשס”ג-2003 (תיקון מס’ 60) תש”ע-2010

7. עבירה לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000.

(תיקון מס’ 84) תשע”ו-2016

8. (נמחק).

(תיקון מס’ 60) תש”ע-2010

9. עבירה לפי סעיף 4 לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי”ד-1954, למעט בנסיבות שבהן העונש הוא מאסר עולם, ועבירה לפי סעיף 8 לחוק האמור.

(תיקון מס’ 84) תשע”ו-2016

10. (נמחק).

(תיקון מס’ 84) תשע”ו-2016

11. (נמחק).

(תיקון מס’ 60) תש”ע-2010

12. עבירה לפי סעיף 113 לחוק הספנות (ימאים), התשל”ג-1973.

(תיקון מס’ 66) תשע”ב-2011

13. עבירה לפי סעיף 64א(ג) לפקודת התעבורה.

(תיקון מס’ 84) תשע”ו-2016 (תיקון מס’ 94) תשע”ח-2018

14. עבירות לפי סעיפים 21, 30 ו-31 לחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016 ועבירות לפי סעיפים 329 ו-448 לחוק העונשין, התשל”ז-1977, שהן מעשה טרור, שחלות עליהן הוראות סעיף 37 לחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016.

(תיקון מס’ 94) תשע”ח-2018

15. עבירה לפי סעיף 52(ב)(3) לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971.

(תיקון מס’ 16) תשנ”ב-1992

חלק ב’

(תיקון מס’ 15) תשנ”ב-1992

1. ערעורים לפי סעיפים 52(ב), 55 ו-60 לפקודת התעבורה.

(תיקון מס’ 16) תשנ”ב-1992

תוספת שניה

(סעיף 51)

חלק א’

(תיקון מס’ 91) תשע”ח-2017

1. עבירות לפי חוק העונשין, תשל”ז-1977, הקבועות בסימן ה’ לפרק ט’ ובסעיפים 392, 393, 415, 423 ו-424.

(תיקון מס’ 91) תשע”ח-2017

2. עבירה לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000.

חלק ב’

עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג-1973.

תשס”ג-2003

תוספת שלישית

(סעיף 55)

1. חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968.

2. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ”ג-1963.

3. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי”ט-1959.

4. חוק למניעת מפגעים, תשכ”א-1961.

(תיקון מס’ 54) תשס”ח-2008

4א. חוק אוויר נקי, התשס”ח-2008.

5. פקודת בריאות העם, 1940.

(תיקון מס’ 81) תשע”ו-2015

6. חוק הגנת על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו-2015.

7. הפרק השלישי לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי”א-1951.

8. פקודת העיריות (אספקת מים), 1936.

9. חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ”ד-1964.

10. חוק לימוד חובה, תש”ט-1949.

11. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג-1963.

12. חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ”ב-1962.

(תיקון מס’ 72) תשע”ב-2012

13. (נמחק).

14. פקודת הכלבת.

צו תשס”ג-2003 צו תשס”ה-2005

15. סעיפים 195, 196 ו-490 לחוק העונשין, תשל”ז-1977 וסעיפים 265 ו-266 לחוק האמור – לגבי חותם שהוטבע מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968.

16. חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, תשמ”ג-1983.

17. פקודת המכרות.

18. חוק שמירת הנקיון, תשמ”ד-1984.

19. תקנות שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל”ד-1974.

20. תקנות שימור חיפה (אגף הכרמל), 1943.

21. תקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה), תשכ”א-1961.

22. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ”ד-1964.

(תיקון מס’ 1) תשמ”ה-1985

23. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), תשל”ו-1975.

(תיקון מס’ 4) תשמ”ו-1986 צו תש”ס-2000

23א. חוק חג המצות (איסורי חמץ), תשמ”ו-1986.

(תיקון מס’ 5) תשמ”ז-1987

24. חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ”ז-1987.

צו תשמ”ז-1987

25. חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ”ז-1986.

(תיקון מס’ 17) תשנ”ג-1993

26. חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ”ג-1993.

צו תש”ס-2000

27. חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ”ט-1969.

צו תשס”ב-2002

28. חוק המים, התשי”ט-1959.

צו תשס”ה-2005

29. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס”ג-2002.

צו תשס”ה-2005

30. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ”ז-1997.

צו תשס”ה-2005

31. תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש”ך-1960.

(תיקון מס’ 50) תשס”ח-2008

32. חוק הדרכים (שילוט), התשכ”ו-1966.

(תיקון מס’ 50) תשס”ח-2008

33. חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לעניין עבירות לפי סעיפים 15 ו-16ב.

(תיקון מס’ 50) תשס”ח-2008

34. חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ”ד-1994.

(תיקון מס’ 50) תשס”ח-2008 צו תשע”ב-2012

35. חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ”ט-1999, לעניין עבירות לפי סעיף 18(א)(3) ולפי סעיף 19 לעניין העבירות האמורות בפרט זה.

(תיקון מס’ 50) תשס”ח-2008 צו תשע”ב-2012

36. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס”ז-2007, לעניין עבירות לפי סעיף 15(א)(1), (3) ו-(4), לפי סעיף 15(א)(5) לחוק האמור – לעניין רישום לפי סעיף 9(ב), ולפי סעיף 16 לעניין העבירות האמורות בפרט זה.

צו תשע”ב-2012

37. פקודת היערות.

צו תשע”ב-2012

38. חוק הגנת הצומח, התשט”ז-1956.

צו תשע”ב-2012

39. חוק שמירת הסביבה החופית, התשס”ד-2004.

צו תשע”ב-2012

40. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס”ו-2006.

ו תשע”ב-2012

41. חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע”א-2011, לעניין עבירות לפי סעיף 31(א)(1) או (2), (ב)(2) ו-(ג)(2) וכן עבירות לפי סעיף 32 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.

(תיקון מס’ 80) תשע”ה-2015

42. סעיף 27א1 לפקודת התעבורה.

(תיקון מס’ 86) תשע”ו-2016

43. חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע”ו-2016.

(הוראת שעה) תש”ף-2020

44. (פקע).

(הוראת שעה) תש”ף-2020

45. (פקע).

(תיקון מס’ 99) תש”ף-2020

46. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש”ף-2020.

(תיקון מס’ 69) תשע”ב-2012

תוספת רביעית

(סעיף 70)

[בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים]:

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ”ד-1984, (מאגר נבו)