You are currently viewing צו הורות במבחן

צו הורות במבחן

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה מיום 18.9.20 (כב’ השופט שמואל בר יוסף בתמ”ש 46939-07-18) שדחה את תביעת המערערת לביטול צו הורות פסיקתי שקבע שהמשיבה 1 היא אמה של הבת ה’.

מתוך פסק הדין כב’ השופט שילה, “על שני ההורים לדעת כי בקשתם לקבל צו הורות אינה מעשה הפיך ולאחר שהצו ניתן, לא יוכל אף אחד מההורים להשתחרר מחובותיו ההוריות אף אם הוא ניתק כל קשר עם ילדיו. זוגיות לחוד ויחסי הורים וילדים לחוד”.

פסק הדין של כב’ השופט נפתלי שילה אליו הצטרפה כב’ השופטת עינת רביד ואב”ד, סגן-הנשיא, כב’ השופט שאול שוחט, הופך כל “אבן” וצעד אחר צעד, באופן רגיש ושכלתני הנתמך בפסיקה רלוונטית, מוביל את פסק הדין אל עבר ההכרכה לפיה, “מתן אפשרות לבטל הורות במקרה כמו מקרה דנן, הופך את ההורות מכוח הצו להורות “פריכה” ומעמיד אותה כהורות נחותה לעומת הורות טבעית. ברגע שההורה שקיבל את צו ההורות הוא מעין “הורה על תנאי” שמעמדו נחות יותר מההורה הביולוגי, הדבר עשוי להביא לפגיעה קשה בילדים. מתן אפשרות לביטול צו הורות, שעה שהורה שקיבל צו על פי בקשתו נוטש את ילדיו וגורם לכך שדמותו תתפוגג אצלם או שהוא מתחיל להתייחס אליהם באופן אחר משהורה מתייחס לצאצאו הביולוגי, עלולה להגביר תופעה זו שמשמעותה פגיעה אנושה בזכות הקטינים לקשר עם שני הוריהם”. זאת ועוד קבע פסק הדין כי, “הורים לא יכולים להתגרש מילדיהם. אדם שמבקש להפוך להורה של ילד, בין באמצעות הליך לפי חוק האימוץ והן באמצעות צו הורות, חייב לשאת במלוא האחריות כלפיו, אף אם הוא נפרד מההורה השני ואף אם הוא מחליט שאינו מעוניין בקשר עם יוצא חלציו. צו אימוץ או צו הורות הוא בלתי הפיך למעט במקרים חריגים ביותר. פירוד או ניתוק קשר או תחושות של ריחוק מהילד, לא יכולים להביא לביטולו של צו ההורות”.

גם כשקיימת הסכמה בין הורים לביטול צו הורות, לא ניתן להעניק משקל כלשהו להסכמה זו, היות שהדבר פוגע מהותית בזכויות הקטינים. הדבר אף עשוי להפוך את זכות ההורות למטבע עובר לסוחר במו”מ לקראת פרידה, כאשר בתמורה להטבה רכושית, יוסכם על ביטול צו ההורות. על שני ההורים לדעת כי בקשתם לקבל צו הורות אינה מעשה הפיך ולאחר שהצו ניתן, לא יוכל אף אחד מההורים להשתחרר מחובותיו ההוריות אף אם הוא ניתק כל קשר עם ילדיו. זוגיות לחוד ויחסי הורים וילדים לחוד.

והדברים קל וחומר: כשם שהורה שהביא לעולם ילד כתוצאה מיחסי אישות מזדמנים, שעה שהוא כלל לא רצה ולא התכוון להביא ילד לעולם מחויב בכל החיובים כלפי הילד, קל וחומר כשמדובר בזוג שפעל יחד במשותף בכוונה ברורה להביא צאצא משותף והסכים ששניהם יהיו הורים במעמד שווה.

בעניינינו, האימהות רכשו במשותף מנות זרע, חתמו על בקשות למתן צו הורות ביחס לשני קטינים, גידלו אותם יחדיו והסכימו ששתיהן ישמשו כאימהות לכל דבר ועניין, ללא קשר למטען הגנטי של הילדים.

לפיכך, משתוכניתן מומשה וניתן לא’ צו הורות כלפי ה’, לא ניתן לבטל את ההורות, במיוחד שעה שה’ רואה בא’ אמא לכל דבר ועניין והיא נמצאת עמה בקשר רציף וחם.

_________________

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

בימ”ש מחוזי ת”א, אב”ד, סגן-הנשיא, השופט שאול שוחט: פס”ד בערעור על דחיית בקשה לביטול צו הורות פסיקתי כלפי בת משותפת של בנות זוג (עמ”ש 53065-11-20)

עמ”ש 53065-11-20 ל’ ב’  נ’ א’ ב’ א’ ואח’
לפני כבוד השופט, סגן הנשיא שאול שוחט
כבוד השופטת עינת רביד
כבוד השופט נפתלי שילה