You are currently viewing הצעת חוק: שלילת קצבת ילדים ממשפחות פוליגמיות

הצעת חוק: שלילת קצבת ילדים ממשפחות פוליגמיות

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת קצבת ילדים ממשפחות פוליגמיות), התשפ”א–2020 הונחה על שולחן הכנסת ביום כ”ד בתשרי התשפ”א – 12.10.20 והוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים. היוזמים: חברי הכנסת עודד פורר, יוליה מלינובסקי קונין, יבגני סובה, אלי אבידר, אלכס קושניר.

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק, “קשה לאמוד את תופעת הפוליגמיה בישראל, בעיקר משום ששיעור גדול מהנישואין הפוליגמיים אינם רשמיים ולכן אינם מתועדים.”

על פי ההצעה: תיקון סעיף 66    1.  בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995 , בסעיף 66, האמור בו יסומן “(א)” ואחריו יבוא:  “(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תשולם קצבת ילדים בעד ילד שאחד מהוריו נשוי, לרבות ידוע בציבור, של יותר מבן זוג אחד”.

מדברי ההסבר עולה כי, “קשה לאמוד את תופעת הפוליגמיה בישראל, בעיקר משום ששיעור גדול מהנישואין הפוליגמיים אינם רשמיים ולכן אינם מתועדים. בהקשר זה יש להבחין בין פוליגמיה “רשמית”, בה הגבר נשוי לכמה נשים לבין פוליגמיה בה הגבר מקיים מסגרת של חיי משפחה עם מספר בנות זוג במקביל. הצעת חוק זו באה להילחם בתופעת הפוליגמיה באמצעות שלילת קצבאות ילדים המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מוצע בהצעת חוק זו לשלול קצבת ילדים ממשפחות המנהלות אורח חיים פוליגמי, אשר מנוגד לחוק ולתקנת הציבור הרווחת בישראל באשר לריבוי נישואים או חיים כידוע בציבור עם יותר מבן זוג אחד.”

———————————

מקור המידע הוא מאתר הכנסת

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת קצבת ילדים ממשפחות פוליגמיות), התשפ”א–2020

פ/2176/23