You are currently viewing עיין ערך שינוי נסיבות מהותי
Judge. Referee hammer and a man in judicial robes

עיין ערך שינוי נסיבות מהותי

תביעה להפחתת מזונות בטענת שינוי נסיבות, נדחתה בבית משפט לענייני משפחה בירושלים, בפני השופט פליקס גורודצקי.

A judge with a law book in court. with justice figure in the hand.
יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי שלא ניתן היה לצפותו מראש

הצדדים ניהלו דיונים רבים במסגרת הליך הגירושין ובסופו ניתן פסק דין ובו נקבעו מזונות בגובה של 1,600 ₪ לחודש ושליש מהוצאות מסגרות חינוכיות עד לסיום כתה ב’, שלאחריה יעמדו דמי המזונות על 2,000 ₪ לחודש. לפי טענת האב הסכומים המצטברים בפועל עומדים על 2,500 ₪. עוד טען האב לשינוי נסיבות מגוריו שעה שבעת הליך הגירושין ומתן ההחלטה בפסק הדין התגורר אצל הוריו ולאחר שנישא בשנית הוצאותיו גדלו. עוד טען כי אשתו לשעבר הינה אישה אמידה, המשתכרת 10,000 ₪ נטו לחודש ועל כן יש להפחית בדמי המזונות באופן משמעותי, בכדי להבטיח את קיומו בכבוד. הנתבעת טענה כנגד כי יש לסלק על הסף את התביעה, בין היתר משום שהשינוי לו טוען התובע אינו שינוי מהותי וכי צרכי ביתם המשותפת לא רק שלא השתנו אלא אף עלו.

בפרק המסגרת הנורמטיבית, סקר בית המשפט פסקי דין אשר דנו בנושא השינוי המהותי, ומהם עולה כי שינוי מהותי בנסיבות שיוכחו, מצדיק פניה לבית המשפט לחידוש התדיינות, וכי המצב שהיה בעת פסיקת הדין הוא המחייב. עם זאת הצבעה על שינוי מהותי, מצדיק שינוי וכי יש לרדת לשורש פסה”ד, בכדי לבחון את גובה המזונות שנפסקו בו. זאת ועוד, הדיון בשיעור המזונות לא יהיה סביב סכום המזונות לו היה נפסק היום, אלא אם אכן חל שינוי נסיבות מהותי, שעל התביעה להוכיח לפי עובדות, וכן כי את השינוי שחל לא ניתן היה לצפותו מראש. במסגרת הדין וההכרעה קבע השופט, כי השינוי עליו מצביע האב לא הוכח כמהותי, וכי אין להשליך על סכום המזונות את העובדה כי הקים משפחה חדשה, וכי עובדה זו ועובדות הולדת ילדים נוספים הינה צפויה מראש.

זאת ועוד, התייחס השופט לעובדה, כי הכנסות אשתו החדשה הוסתרו וזה מבחינת חוסר תום לב, וכן פוטנציאל ההשתכרות של האב ראוי. עוד צוין בהסתמך על פסיקה, כי כשבוחרים להקים תא משפחתי חדש, התובע להקטנת מזונות, חייב לקחת בחשבון את ההשלכות של הקמת תא משפחתי חדש, ולחלק את הנטל באופן שווה בין בני הזוג פרק ב’, בכל הנוגע לילדיהם המשותפים והילדים משנות נישואיו הראשונות. לאור זאת נדחתה התביעה והתובע חויב בהוצאות משפט.

————————————————————

תמ”ש 2537-03-16

*הכותבת הינה משפטנית.