You are currently viewing ירושות וצוואות על פי דו”ח מבקר המדינה
Judge. Referee hammer and a man in judicial robes

ירושות וצוואות על פי דו”ח מבקר המדינה

ירושות צוואות ודין וחשבון

בשבוע שעבר התפרסם דוח מבקר המדינה והוא מתפרש על 53 פרקים ובהם מסקנותיו בדבר תפקוד משרדי ממשלה, מוסדות

Hands holding an old book with library in background
בתגובה נמסר כי, “רובם המכריע של הליקויים שהוזכרו בדו”ח מבקר המדינה טופלו ותוקנו עוד טרם עריכת דו”ח מבקר המדינה. האפוטרופוס הכללי פעל רבות בשנים האחרונות לשיפור והשבחת השירות לציבור”.

מדינה, חברות ממשלתיות, תאגידים האזרחיים והביטחוניים ובצה”ל.
בין היתר פרסם מבקר המדינה בדוח השנתי את מסקנותיו בנושא הטיפול בענייני ירושות וצוואות. מהדוח עולה כי במהלך החודשים מרץ ועד אוגוסט 2015, נבדקו על ידי משרד מבקר המדינה היבטים שונים בכל הנוגע לטיפול בענייני ירושות וצוואות בין היתר משרד המשפטים, באגף האפוטרופוס הכללי, בלשכות הרשם לענייני ירושה ברחבי הארץ, בבתי הדין הרבניים בשלוש הערים הגדולות. המבקר בדק את ההיבטים הבאים: התמשכות הטיפול בבקשות המוגשות לרשם לענייני ירושה, פרסום דבר הגשת בקשה בעיתון וברשומות, הסדרת פעילות מערך הרשם לענייני ירושה, תפקידים נוספים של הרשם בתחום הצוואות והיבטים נוספים של שירות לציבור.

המלצה לפעולה

ההמלצות העיקריות שעלו מהדוח בנושאים אלו היו, כי “על משרד המשפטים ועל האפוטרופוס הכללי לבחון את הקצאת כוח האדם במערך הרשם, למפות את צווארי הבקבוק הגורמים לעיכובים במתן הצווים, לקבוע יעדים ברורים ומדידים לקיצור משך הטיפול בבקשות ולפעול לשיפור השירות הניתן לציבור”. המלצה נוספת עסקה במדדים כמותיים, “על האפוטרופוס הכללי לקבוע בכל שנה בתחום השירות לציבור שישקפו שיפור מתמשך ברמת השירות. כמו כן, עליו לערוך בדיקה מקיפה של הנושא, לפשט את טופסי הבקשות ולשפר את איכות דפי המידע לציבור ולייעלם”.
מבקר המדינה המליץ עוד בדוח כי בכל הנוגע לטיפול בענייני צוואות וירושות, “על האפוטרופוס הכללי לשוב ולבחון מהן הדרכים היעילות ביותר לפרסום דבר הגשת בקשה ולהשגת המידע הדרוש מפרסומה, תוך מתן תשומת לב למגזרים השונים בציבור. עד הסדרת סוגיית הפרסום באופן מערכתי, על בתי הדין הדתיים לפעול להסדרה ראויה של נושא זה, לרבות דרך ההתקשרות, התעריפים הנגבים והפרוצדורה הנדרשת לפרסום”. בנוסף המליץ המבקר על בתי הדין השרעיים והדרוזיים, “להעביר את הבקשות המוגשות להם לקבלת עמדתו של ב”כ היועמ”ש כנדרש בהוראות הדין. על הנהלת בתי הדין השרעיים והנהלת בתי הדין הדרוזיים להימנע מקבלת צוואות להפקדה”.

האחדה בתעריפים

כמו כן עולה מהדוח, כי יש ליצור אחידות במשרד המשפטים ובאפוטרופוס הכללי בכל הקשור לתעריפים הנגבים מהציבור בלשכות הרשם לענייני ירושה ולשאוף ליצירת אחידות בתעריפים הנגבים בעבוד אותו שרות ברשם לענייני ירושה ובבתי הדין הדתיים. זאת ועוד על פי הדוח, “ראוי שהיועץ המשפטי לממשלה בשיתוף מערך הרשם לענייני ירושה והנהלות בתי הדין הדתיים, יקבעו כללים לטיפול במקרים מובהקים שבהם עולה חשש למעשים פליליים, כמו הגשת הצהרות שקריות בבקשות, ובכלל זה הסתרת צוואות ויורשים וזיוף צוואות מתוך כוונה להונות. על האפוטרופוס הכללי לפעול להשגת מאגר ארצי שיכיל מידע שלם, מעודכן ומדויק, כנדרש בהוראות הדין. לצורך זה, עליו לקדם יצירת ממשקי עבודה בין בתי הדין ובתי המשפט ובין הרשם לענייני ירושה ולחיזוקם, ולהטמיע נוהל עבודה מסודר לעדכון המרשם הארצי”.

רגישות ונושאים מיוחדים

בסיכום הדוח, הודגש כי עשרות אלפי האנשים מגיעים בשלב מאוד רגיש וקריטי בחייהם לפתחם של הרשם לענייני ירושה, של בתי הדין הדתיים ושל בתי המשפט לצורך טיפול בנושאים הנוגעים לענייני ירושות וצוואות, וכי נושא הוצאת צו הירושה בזמן סביר מאוד חשוב ליורשי העזבון או למי שזכה לו. מהדוח עולה כי, “במערך הרשם לענייני ירושה קיימים עיכובים רבים בשלבי הטיפול השונים בבקשות, וקיים חוסר אחידות בטיפול בבקשות הן בלשכות הרשם השונות בינן לבין עצמן הן ביניהן לבין בתי הדין הדתיים. עד אוקטובר 2015 לא הוסדר במערך הרשם לענייני ירושה נוהל עבודה אחיד, מקיף ומעודכן. רק לאחר סיום הביקורת פרסם האפוטרופוס הכללי נוהל חדש ומעודכן, והוא נדרש לפעול להטמעתו בכל לשכות הרשם”.
מהסיכום עולה, כי מבקר המדינה מודע לתהליך הייעול שעובר משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי שכן מלשונו עולה כי עליהם, “להמשיך ולפעול לייעול, להאחדה ולשיפור של השירות הניתן לציבור ולהסדרתם המלאה של נושאים שטרם הוסדרו. כמו כן, עליהם לפעול להשגת מאגר ארצי שיכיל מידע שלם מעודכן ומדויק, כנדרש בהוראות הדין. על הנהלות בתי הדין ועל משרד המשפטים לפעול ליישום מלא של הוראות הדין הנוגעות לענייני ירושות וצוואות ולייעול השירות הניתן לציבור ושיפורו”.

תגובת האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי למסקנות הדו”ח, “רובם המכריע של הליקויים שהוזכרו בדו”ח מבקר המדינה טופלו ותוקנו עוד טרם עריכת דו”ח מבקר המדינה. האפוטרופוס הכללי פעל רבות בשנים האחרונות לשיפור והשבחת השירות לציבור. חשוב לציין כי זמני הטיפול בבקשות לצווים פחתו באופן ניכר בשלוש שנים האחרונות וממוצע הטיפול בהן עומד על כ-50 יום.
בין היתר, חנך האפוטרופוס הכללי טפסים מקוונים המאפשרים להגיש את הבקשות לרשמי הירושה באופן ידידותי דרך האינטרנט. ההגשה המקוונת זמינה לאזרחים בכל שעות היממה. השירות המקוון מקצר את משך זמן הטיפול בבקשה ממועד הגשתה ועד לקבלת הצו המבוקש. כמו כן בוצעו שינוי חקיקה במסגרתם ניתנת הנחה של 15% בגובה האגרה למגישים באופן מקוון”.

ט.ל.ח